شیوه کمک به نیارمندان در کلبه ی نقد عکس، از همان نگاه دردمند آغاز می شود که سوژه را در خاطر هم کلبه ای ها ماندگار و انگیزه ی کمک به یک همنوع را دوباره زنده می کند.

درصورتی که نیاز واقعی فرد بر کلبه محرز شود، بنا بر توانایی و بضاعت خود و با توجه به اهداف و سیاست های کلبه، نسبت به رفع نیاز همنوعان تلاش خواهیم کرد.

تحقیق و حصول اطمینان بر عهده ی هنرمند عکاس یا ارایه کننده ی عکس خواهد بود که درصورتی که از اعضای امین صندوق ثمین باشند، بنا بر نظر و تایید ایشان نسبت به پشتیبانی و تخصیص بودجه لازم اقدام خواهد شد.

در غیر اینصورت، کلبه پس از تحقیق و حصول اطمینان نسبت به اطلاع رسانی وبه اعضای امین جهت اخذ تصمیم لازم اقدام خواهد کرد.

تعیین اولویت در صورت تعدد موارد تایید شده بر اساس نظر اعضای امین صورت خواهد گرفت.