همراهان امین صندوق ثمین می توانند از راه های زیر مشارکت نمایند:

* مشارکت در تامین منابع مالی مورد نیاز از طریق واریز مبالغ مورد نظر خود به حساب صندوق ثمین به مشخصات زیر:

بانک پاسارگاد

شماره حساب:


۲۶۸-۸۰۰۰-۱۱۹۴۱۳۷۵-۱

شماره کارت عابر:

5022-2910-3768-5011


* همراهی در تدارک ملزومات جهت هدیه به نیازمندان

* معرفی افراد نیازمند با توجه به اهداف وسیاست های کلبه نقد عکس

* همراهی در برنامه ریزی و مدیریت طرح صندوق ثمین