از اینکه "فتوریویو" را شایسته شنیدن انتقاد و پیشنهاد خود دانستید صمیمانه سپاسگزاریم.

شما می توانید از این صفحه، برای طرح مساله مورد نظر خود استفاده نمایید."فتوریویو" در اولین فرصت، نقد و پیشنهاد مطرح شده را بررسی و شما را از نتیجه آگاه خواهد کرد.


در صورت ضرورت رسیدگی "فوری"، شما می توانید مراتب را از طریق شماره تماس:


 
0912-83-66-527

مستقیما به ما اطلاع دهید.


===================================================
================================
===============
===
=