photorevu

خانواده ایرانی ...

-------------------------------

عکسی از: محمد محمد شاهی
نقدی از: سارا اکبری
نقد نقد: نسرین امینی
-------------------------------
... فرش های روی بند خطی به موازات افق ایجاد و کادر را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده اند که با بهره ای که از ویژگی این نوع خط می برد به القای حالت سکون و آرامش جاری در ثبت کمک کرده است.

این حس آرامش که بر ثبت مستولی شده وامدار عامل مؤثر دیگری نیز هست. فردی که به نماز ایستاده با قامت خود عمود بر این خط افق قرار گرفته و ضمن تقسیم کادر به دو قسمت تقریباً برابر، تعادل بصری ثبت را افزایش داده و با توجه به محتوای معنوی که به عکس بخشیده است از این اثر در القای آرامش حاکم بر فضای تصویر مؤثر عمل کرده است.

چیدمان پرتقال ها نزدیک سجاده که به نظر می رسد باید کاملا اتفاقی باشد، با...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

به عمق آفتاب

-------------------------------

عکسی از: ابراهیم فتحی
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------
به نظر من این ثبت از نظر محتوا در کادر افقی با بهره ای که از آرامش آن خواهد برد، جلوه مناسبتری خواهد داشت. که ظاهراً ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

Title

بازی با نخ و رنگ

-------------------------------
عکسی از: سلمان زماني
نقدی از: نمونه نقدهای فتوریویو
نقد نقد: ---------
-------------------------------

زاویه ثبت غیر متعارف و جالب است.
به بازی گرفته شدن عمق میدان دید ستودنی است.
هم نشینی فام کلاف نخ ها چشمنواز است.
هر چند در نظر اول به نظر می رسد اگر دستها و ...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

پری کوچک

-------------------------------

عکسی از: سارا اکبری
نقدی از: مریم پژمان
نقد نقد: فتوریویو
-------------------------------
... سوژه یک دختر کوچک دوست داشتنی است ولی بیننده با نگاه به عکس احساس راحتی ندارد، حالت در خود گره خوردن سوژه همراه با سطح نمایشی عکس که آکنده از خطوط متعدد عمودی و افقی و مورب است، باعث ایجاد تنش در عکس شده و فضای مثبتی را القا نمی کند.

بیننده فشار بصری ناشی از توالی نرده ها در پس زمینه و خطوط عمودی قطور در کناره عکس را به خوبی احساس می کند.

کادر عکس مربع است ، کادر مربع کم تحرکترین نوع کادر است و برگزیدن اجباری و یا اختیاری این نوع کادر...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

خانواده ایرانی ...

-------------------------------

عکسی از: محمد محمد شاهی
نقدی از: مسعود ثبوتی
نقد نقد: شما
-------------------------------
چهار عضو خانواده پدر به نماز ایستاده،
دختر به بهانه مطالعه، نظاره گر شیطنت برادر است؛
مادر، مادر نیست!
در واقع حضور او دیده می شود...

فرشهای شسته شده گویای حضور اوست. مطمئنا...


 

جزئیات بیشتر ...

 

photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "


عکسی از: طاهره منصور نژاد
نقدی از: سارا مرادی پور

تخصیص سهم بیشتری از تصویر آن هم در نیمه ی بالایی و به آسمان را می توان اینگونه معنا کرد که عکس تمرکز بیشتری بر ناشناخته ها ی بیکران دارد و آسمان و نور را می ستاید .

آنجا که می توان درخت را سمبل انسان در نظر گرفت و زمین پوشیده از برف که زمستانی مسکوت و سرد را به تصویر می کشد و می توان آن را نمادی برای سختی های روزگار معنا کرد، معنای آسمان هم مشخص می شود.


 

جزئیات بیشتر ...

 photorevu

نقد عکس منتخب مسابقه ی خرداد ماه "روزن نگاه کلبه "عکسی از : زهرا احمدی
نقدی از : سیندا داج


بلندا وبرافراشتگی رشته کوه عظیم با قله قرمز گون وغضب آلود در سمت چپ و در مقابل آسمانِ آبی با ابر های متراکمش در سوی دیگر کادر، به نظر می رسد که برای جلب توجه وخود نمایی با هم رقابت می کنند.
به گونه ای که گویی کوه عظیم قصد تصرف آسمان و آسمان سهم زمین را می خواهد از آن خود کند واین خورشید است که با پرتو نور درخشانش میان آن ها وساطت می کند .


 

جزئیات بیشتر ...