"فرانسیس اسپارشات"
اگر بتوانید " نگاه انتقاد آمیز " را بیاموزید بی تردید " انسان بودن " را آموخته اید!


عنواندستورات
نقد هنری
     نقد عکس
          سبک های هنری
               کتاب - گرایش های هنری
                    بخش اول - گرایش های هنری
          روانشناسی
               کتاب - زبان عکس
          فرم بصری
               کتاب - زبان فراموش شده - مقدمه ای بر...
          فلسفه هنر
               کتاب - ماهیت عکس ها
          تکنیک عکاسی
               کتاب - 120 نکته در عکاسی