"ا.دی.کُولمن"
نقد؛ حاصل تصادم تصاویر و کلمات است


لیست آزمونهای مورد نظر: