"گروندبرگ"
اظهارات سلیقه ای حتی ارزش مباحثه را هم  ندارند!


کد الگوعنوان الگودستورات
1تمامي گزينه ها زير هم
2دو گزينه در يک سطر