"مارک استیونس"
نقد خوب همچون گفتگوی خوب می ماند؛ سر راست، شاداب و تمام نشدنی!


کد الگوعنوان الگودستورات
1تمامي گزينه ها زير هم
2دو گزينه در يک سطر