www.photorevu.com

   سلسله
       مراتب
           پژوهش نقد

                                                                                                                      نقد پژوه همراه
                                                                                                                                                            
                      
                                                                                                        نقد پژوه راهنما - سطح سه 
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                    
نقد پژوه راهنما - سطح دو

                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                    نقد پژوه راهنما سطح یک
                                                                                                                                                                       

                                                                                                           نقد پژوه سطح چهار 
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                
  نقد پژوه سطح سه 
                                                                                                                                                                     
                           نقد پژوه سطح دو
                                                                                                                                                       
                                                                                                    
نقد پژوه سطح یک
                                                                                                                                                  

                                                        نقد پژوه پایه
                                                                                                                              
 
 


نقد پژوه پایه عضو خانواده فتوریویو که متقاضی عضویت در گروه پژوهش نقد است و مطالعات هدفمند خود را در عرصه نقد هنری آغاز نموده است.
 
نقد پژوه سطح 1 نقد پژوهی که نخستین گام را درعرصه مطالعات مربوط به نقد هنری بر داشته است و جویای افزایش دانسته ها و مهارتهای خود در عرصه نقد هنری است.

نقد پژوه سطح 2 نقد پژوهی که گام های مقدماتی را جهت آشنایی با مباحث مربوط مقدمات نقد هنری را برداشته و جهت تسلط بر مباحث مربوط به "فرم" یا "محتوا" کوشش می کند.

نقد پژوه سطح 3 نقد پژوهی که به جنبه های "فرم" و "محتوا" (در گرایش محتوایی مورد علاقه خود) تسلط یافته و جهت دست یابی به اطلاعات تکمیلی برای ورود به مسائل گسترده تر تخصصی در حاشیه آثار هنری تلاش می کند.

نقد پژوه سطح 4 نقد پژوهی که بر جنبه های "فرم و محتوا" (در گرایش مورد علاقه خود) و اصول نقد در قالب نقد هنری، تسلط دارد و توانایی طرح مسائل گسترده تر تخصصی در حاشیه اثر هنری را یافته است.

نقد پژوه راهنما سطح 1 نقد پژوهی که ضمن دارا بودن مطالعات لازم در زمینه نقد اثر هنری در سطح فراگیر، توانایی مشارکت در آموزش نقد به دیگر کاربران را داشته باشد.

نقد پژوه راهنما سطح 2 نقد پژوهی که ضمن دارا بودن مطالعات لازم در زمینه نقد اثر هنری در سطح فراگیر و توانایی مشارکت در آموزش نقد توانایی مشارکت در طراحی بسته ها و بخش های آموزشی را داشته باشد.

نقد پژوه راهنما سطح 3 نقد پژوهی که ضمن دارا بودن مطالعات لازم در زمینه نقد اثر هنری در سطح فراگیر و توانایی مشارکت در آموزش نقد، توانایی مشارکت در طراحی آموزشی و مدیریت بخشی از واحد آموزش را داشته باشد.

نقد پژوه همراه آخرین مرحله از سلسله مراتب ارتقاء وضعیت کاربری در گروه پژوهش نقد فتوریویو است. نقد پژوهی است که در پی ارائه راه کارهای جدید جهت انتقال دانسته های خود به علاقمندان عرصه نقد هنری است.

شرایط عضویت:

انتخاب حداقل یک کتاب مرتبط با نقد هنری برای مطالعه.

شروع مطالعه کتاب انتخابی.www.photorevu.com
نقد پژوه پایه
  حداقل امتیاز مورد نیاز 2  
امتیاز نظم در مطالعه 0
امتیاز پایه 1
امتیاز حجم مطالعه 0
امتیاز زمان مطالعه 0
تعداد کتاب انتخاب شده (جلد)               1               در زمینه فرم 1
یا  محتوا
یا  نگارش
حجم مطالعه کتاب ها (صفحه) 0
زمان مطالعه کتاب ها (دقیقه) 0
امتیاز شرکت در آزمون کارگاهی 0
حداقل مجموع نمره های  آزمون کارگاهی 0
امتیاز شرکت در آزمون تئوری 0
حداقل مجموع نمره های  آزمون تئوری 0
حداقل نمره آزمون تعیین سطح آزمون ندارد
 

www.photorevu.com
نقد پژوه سطح "1"
  حداقل امتیاز مورد نیاز 320  
امتیاز نظم در مطالعه 6
امتیاز پایه 9
امتیاز حجم مطالعه 12
امتیاز زمان مطالعه 50
تعداد کتاب مطالعه شده (جلد)               3                در زمینه فرم 1
در زمینه محتوا 1
در  نگارش 1
حجم مطالعه کتاب ها (صفحه) 602 در زمینه فرم 201
در زمینه محتوا 201
در نگارش 200
زمان مطالعه کتاب ها (دقیقه) 1622 در زمینه فرم 541
در زمینه محتوا 541
در نگارش 540
امتیاز شرکت در آزمون کارگاهی 3
حداقل مجموع نمره های  آزمون کارگاهی 90
امتیاز شرکت در آزمون تئوری 3
حداقل مجموع نمره های  آزمون تئوری 36
حداقل نمره آزمون تعیین سطح آزمون ندارد
 


www.photorevu.com
نقد پژوه سطح "2"
  حداقل امتیاز مورد نیاز 704  
امتیاز نظم در مطالعه 16
امتیاز پایه 32
امتیاز حجم مطالعه 32
امتیاز زمان مطالعه 133
تعداد کتاب مطالعه شده (جلد)               8               در زمینه فرم 4
در زمینه محتوا 3
در  نگارش 1
حجم مطالعه کتاب ها (صفحه) 1602 در زمینه فرم 801
در زمینه محتوا 401
در نگارش 200
زمان مطالعه کتاب ها (دقیقه) 4322 در زمینه فرم 2161
در زمینه محتوا 1621
در نگارش 540
امتیاز شرکت در آزمون کارگاهی 8
حداقل مجموع نمره های  آزمون کارگاهی 320
امتیاز شرکت در آزمون تئوری 8
حداقل مجموع نمره های  آزمون تئوری 96
حداقل نمره آزمون تعیین سطح 12
 


www.photorevu.com
نقد پژوه سطح "3"
  حداقل امتیاز مورد نیاز 1429  
امتیاز نظم در مطالعه 30
امتیاز پایه 60
امتیاز حجم مطالعه 60
امتیاز زمان مطالعه 250
تعداد کتاب مطالعه شده (جلد)               15               در زمینه فرم 7
در زمینه محتوا 6
در  نگارش 2
حجم مطالعه کتاب ها (صفحه) 3002 در زمینه فرم 1401
در زمینه محتوا 1201
در نگارش 400
زمان مطالعه کتاب ها (دقیقه) 8102 در زمینه فرم 3780
در زمینه محتوا 3240
در نگارش 1080
امتیاز شرکت در آزمون کارگاهی 15
حداقل مجموع نمره های  آزمون کارگاهی 750
امتیاز شرکت در آزمون تئوری 15
حداقل مجموع نمره های  آزمون تئوری 180
حداقل نمره آزمون تعیین سطح 12
 


www.photorevu.com
نقد پژوه سطح "4"
  حداقل امتیاز مورد نیاز 2293  
امتیاز نظم در مطالعه 44
امتیاز پایه 88
امتیاز حجم مطالعه 88
امتیاز زمان مطالعه 366
تعداد کتاب مطالعه شده (جلد)               22               در زمینه فرم 10
در زمینه محتوا 9
در  نگارش 3
حجم مطالعه کتاب ها (صفحه) 4402 در زمینه فرم 2001
در زمینه محتوا 1801
در نگارش 600
زمان مطالعه کتاب ها (دقیقه) 11882 در زمینه فرم 5401
در زمینه محتوا 4861
در نگارش 1620
امتیاز شرکت در آزمون کارگاهی 22
حداقل مجموع نمره های  آزمون کارگاهی 1320
امتیاز شرکت در آزمون تئوری 22
حداقل مجموع نمره های  آزمون تئوری 264
حداقل نمره آزمون تعیین سطح 12
 

 
 مزایا:www.photorevu.com
استفاده از امکانات صفحه بلاگ اختصاصی نقد پژوهان.
     
www.photorevu.com
نقد پژوه راهنما سطح "1"
  حداقل امتیاز مورد نیاز 2997  
امتیاز نظم در مطالعه 58
امتیاز پایه 116
امتیاز حجم مطالعه 116
امتیاز زمان مطالعه 483
تعداد کتاب مطالعه شده (جلد)               29               در زمینه فرم 13
در زمینه محتوا 12
در  نگارش 4
حجم مطالعه کتاب ها (صفحه) 5802 در زمینه فرم 2601
در زمینه محتوا 2401
در نگارش 800
زمان مطالعه کتاب ها (دقیقه) 15662 در زمینه فرم 7021
در زمینه محتوا 6481
در نگارش 2160
امتیاز شرکت در آزمون کارگاهی 29
حداقل مجموع نمره های  آزمون کارگاهی 1740
امتیاز شرکت در آزمون تئوری 29
حداقل مجموع نمره های  آزمون تئوری 348
حداقل نمره آزمون تعیین سطح 12
 

www.photorevu.com
نقد پژوه راهنما سطح "2"
  حداقل امتیاز مورد نیاز 3702  
امتیاز نظم در مطالعه 72
امتیاز پایه 144
امتیاز حجم مطالعه 144
امتیاز زمان مطالعه 599
تعداد کتاب مطالعه شده (جلد)               36               در زمینه فرم 16
در زمینه محتوا 15
در  نگارش 5
حجم مطالعه کتاب ها (صفحه) 1602 در زمینه فرم 801
در زمینه محتوا 401
در نگارش 200
زمان مطالعه کتاب ها (دقیقه) 4322 در زمینه فرم 2161
در زمینه محتوا 1621
در نگارش 540
امتیاز شرکت در آزمون کارگاهی 36
حداقل مجموع نمره های  آزمون کارگاهی 2160
امتیاز شرکت در آزمون تئوری 36
حداقل مجموع نمره های  آزمون تئوری 432
حداقل نمره آزمون تعیین سطح 12
 

 
 مزایا:www.photorevu.com

*بهره مندی از امکانات صفحه بلاگ اختصاصی نقد پژوهان راهنما.

*بهره مندی از امکانات صفحات داخلی بلاگ اختصاصی.

*مشارکت در آموزش نقد فتوریویو.

*مشارکت در طراحی بخش های آموزشی فتوریویو

 
     


www.photorevu.com
نقد پژوه راهنما سطح "3"
  حداقل امتیاز مورد نیاز 4406  
امتیاز نظم در مطالعه 86
امتیاز پایه 172
امتیاز حجم مطالعه 172
امتیاز زمان مطالعه 716
تعداد کتاب مطالعه شده (جلد)               43                در زمینه فرم 19
در زمینه محتوا 18
در  نگارش 6
حجم مطالعه کتاب ها (صفحه) 8602 در زمینه فرم 3801
در زمینه محتوا 3601
در نگارش 1200
زمان مطالعه کتاب ها (دقیقه) 23222 در زمینه فرم 10261
در زمینه محتوا 9721
در نگارش 3240
امتیاز شرکت در آزمون کارگاهی 43
حداقل مجموع نمره های  آزمون کارگاهی 2580
امتیاز شرکت در آزمون تئوری 43
حداقل مجموع نمره های  آزمون تئوری 516
حداقل نمره آزمون تعیین سطح 12
 

 
 مزایا:www.photorevu.com

* بهره مندی از امکانات صفحه بلاگ اختصاصی نقد پژوهان راهنما.

* بهره مندی از امکانات صفحات داخلی بلاگ اختصاصی.

* مشارکت در آموزش نقد فتوریویو.

* مشارکت در طراحی بخش های آموزشی فتوریویو.

* مشارکت در مدیریت بخش های آموزشی
.
 
     


www.photorevu.com
نقد پژوه همراه
  حداقل امتیاز مورد نیاز 5111  
امتیاز نظم در مطالعه 100
امتیاز پایه 200
امتیاز حجم مطالعه 199
امتیاز زمان مطالعه 832
تعداد کتاب مطالعه شده (جلد)               50               در زمینه فرم 22
در زمینه محتوا 21
در  نگارش 7
حجم مطالعه کتاب ها (صفحه) 10002 در زمینه فرم 4401
در زمینه محتوا 4201
در نگارش 1400
زمان مطالعه کتاب ها (دقیقه) 27002 در زمینه فرم 11881
در زمینه محتوا 11341
در نگارش 3780
امتیاز شرکت در آزمون کارگاهی 50
حداقل مجموع نمره های  آزمون کارگاهی 3000
امتیاز شرکت در آزمون تئوری 50
حداقل مجموع نمره های  آزمون تئوری 600
حداقل نمره آزمون تعیین سطح 12
 

 
  www.photorevu.com
   نکته مهم:

   اعضای این گروه، پس از عضویت، امکان فعالیت در فتوریویو را نداشته و ملزم به ایجاد و مدیریت محیطی جدید در راستای گسترش دانسته ها و توانایی های خود خواهند بود. اما در صورت تمایل به همراهی با فتوریویو مطالب ایشان به نام سایت "فتوریویو" منتشر خواهد شد.

  هدف از این کار، ترغیب کاربران به ترک فتوریویو جهت ایجاد فضاهایی
پویا تر و وارد شدن کاربران توانا به عرصه تولید محتوای علمی-هنری است.


  مزایا:

- بهره مندی از کمک های فتوریویو جهت راه اندازی سایت هنری مستقل (خارج از فتوریویو)

- بهره مندی از کمک های فتوریویو در زمینه نشر آثار خود

 
     

 
 مزایا:www.photorevu.com
  * بهره مندی از امکانات صفحه بلاگ اختصاصی نقد پژوهان راهنما.

* بهره مندی از امکانات صفحات داخلی بلاگ اختصاصی.

* مشارکت در آموزش نقد فتوریویو.