نقد پژوه پایه عضو خانواده فتوریویو که متقاضی عضویت در گروه پژوهش نقد است و مطالعات هدفمند خود را در عرصه نقد هنری آغاز نموده است.
 
نقد پژوه سطح 1 نقد پژوهی که نخستین گام را درعرصه مطالعات مربوط به نقد هنری بر داشته است و جویای افزایش دانسته ها و مهارتهای خود در عرصه نقد هنری است.

نقد پژوه سطح 2 نقد پژوهی که گام های مقدماتی را جهت آشنایی با مباحث مربوط مقدمات نقد هنری را برداشته و جهت تسلط بر مباحث مربوط به "فرم" یا "محتوا" کوشش می کند.

نقد پژوه سطح 3 نقد پژوهی که به جنبه های "فرم" و "محتوا" (در گرایش محتوایی مورد علاقه خود) تسلط یافته و جهت دست یابی به اطلاعات تکمیلی برای ورود به مسائل گسترده تر تخصصی در حاشیه آثار هنری تلاش می کند.

نقد پژوه سطح 4 نقد پژوهی که بر جنبه های "فرم و محتوا" (در گرایش مورد علاقه خود) و اصول نقد در قالب نقد هنری، تسلط دارد و توانایی طرح مسائل گسترده تر تخصصی در حاشیه اثر هنری را یافته است.

نقد پژوه راهنما سطح 1 نقد پژوهی که ضمن دارا بودن مطالعات لازم در زمینه نقد اثر هنری در سطح فراگیر، توانایی مشارکت در آموزش نقد به دیگر کاربران را داشته باشد.

نقد پژوه راهنما سطح 2 نقد پژوهی که ضمن دارا بودن مطالعات لازم در زمینه نقد اثر هنری در سطح فراگیر و توانایی مشارکت در آموزش نقد توانایی مشارکت در طراحی بسته ها و بخش های آموزشی را داشته باشد.

نقد پژوه راهنما سطح 3 نقد پژوهی که ضمن دارا بودن مطالعات لازم در زمینه نقد اثر هنری در سطح فراگیر و توانایی مشارکت در آموزش نقد، توانایی مشارکت در طراحی آموزشی و مدیریت بخشی از واحد آموزش را داشته باشد.

نقد پژوه همراه آخرین مرحله از سلسله مراتب ارتقاء وضعیت کاربری در گروه پژوهش نقد فتوریویو است. نقد پژوهی است که در پی ارائه راه کارهای جدید جهت انتقال دانسته های خود به علاقمندان عرصه نقد هنری است.