نقد پژوه راهنما سطح 2 نقد پژوهی که ضمن دارا بودن مطالعات لازم در زمینه نقد اثر هنری در سطح فراگیر و توانایی مشارکت در آموزش نقد توانایی مشارکت در طراحی بسته ها و بخش های آموزشی را داشته باشد.

www.photorevu.com
نقد پژوه راهنما سطح "2"
  حداقل امتیاز مورد نیاز 3702  
امتیاز نظم در مطالعه 72
امتیاز پایه 144
امتیاز حجم مطالعه 144
امتیاز زمان مطالعه 599
تعداد کتاب مطالعه شده (جلد)               36               در زمینه فرم 16
در زمینه محتوا 15
در  نگارش 5
حجم مطالعه کتاب ها (صفحه) 1602 در زمینه فرم 801
در زمینه محتوا 401
در نگارش 200
زمان مطالعه کتاب ها (دقیقه) 4322 در زمینه فرم 2161
در زمینه محتوا 1621
در نگارش 540
امتیاز شرکت در آزمون کارگاهی 36
حداقل مجموع نمره های  آزمون کارگاهی 2160
امتیاز شرکت در آزمون تئوری 36
حداقل مجموع نمره های  آزمون تئوری 432
حداقل نمره آزمون تعیین سطح 12
 

 
 مزایا:www.photorevu.com

*بهره مندی از امکانات صفحه بلاگ اختصاصی نقد پژوهان راهنما.

*بهره مندی از امکانات صفحات داخلی بلاگ اختصاصی.

*مشارکت در آموزش نقد فتوریویو.

*مشارکت در طراحی بخش های آموزشی فتوریویو