منتقد پایه عضو خانواده فتوریویو که موفق به کسب امتیاز لازم جهت نشر حداقل یک نقد پذیرفته در فتوریویو شده باشد.

فتوریویو
منتقد پایه
 تعداد نقد های پذیرفته شده 1 نقد عکس جمعاً 1 نقد  در سطح ساده
نقد نقد
 امتیاز اخذ شده از نقد ها 30 نقد عکس جمعا 30 امتیاز
نقد نقد
 آزمون تعیین سطح نیاز ندارد حداقل نمره قبولی --
مصاحبه تعیین سطح نیاز ندارد
دفاعیه تعیین سطح نیاز ندارد