منتقد سطح 1 منتقدی که نخستین گام را در عرصه نقد هنری بر داشته است و جویای افزایش دانسته ها و مهارتهای خود در عرصه نقد هنری است.

فتوریویو
منتقد سطح "1"
 تعداد نقد های پذیرفته شده 5 نقد عکس جمعاً 5 نقد  در سطح ساده
نقد نقد
 امتیاز اخذ شده از نقد ها 150 نقد عکس جمعا 150 امتیاز
نقد نقد
 آزمون تعیین سطح دارد حداقل نمره قبولی -
مصاحبه تعیین سطح ندارد
دفاعیه تعیین سطح ندارد