منتقد سطح 3 منتقدی که به جنبه های "فرم" و "محتوا" (در گرایش محتوایی مورد علاقه خود) تسلط یافته و جهت پویایی نقد های خود به منظور ارائه نقدهای هنری و دست یابی اطلاعات تکمیلی برای ورود به مسایل گسترده تر تخصصی در حاشیه عکس تلاش می کند.


فتوریویو
منتقد سطح "3"
 تعداد نقد های پذیرفته شده 5 نقد عکس جمعاً 5 نقد  در سطح جامع
نقد نقد
 امتیاز اخذ شده از نقد ها 250 نقد عکس جمعا 250 امتیاز
نقد نقد
 آزمون تعیین سطح دارد حداقل نمره قبولی 15
مصاحبه تعیین سطح ندارد
دفاعیه تعیین سطح ندارد