منتقد پایه عضو خانواده فتوریویو که متقاضی عضویت در گروه منتقدین است و نگارش در عرصه نقد هنری را آغاز نموده است.
 
منتقد سطح 1 منتقدی که نخستین گام را در عرصه نقد هنری بر داشته است و جویای افزایش دانسته ها و مهارتهای خود در عرصه نقد هنری است.

منتقد سطح 2 منتقدی که گام های مقدماتی را جهت آشنایی با مباحث مربوط مقدمات نقد عکس را برداشته و جهت تسلط بر مباحث مربوط به "فرم" یا "محتوا" کوشش می کند.

منتقد سطح 3 منتقدی که به جنبه های "فرم" و "محتوا" (در گرایش محتوایی مورد علاقه خود) تسلط یافته و جهت پویایی نقد های خود به منظور ارائه نقدهای هنری و دست یابی اطلاعات تکمیلی برای ورود به مسائل گسترده تر تخصصی در حاشیه عکس تلاش می کند.

منتقد سطح 4 منتقدی که بر جنبه هاب "فرم و محتوا" (در گرایش مورد علاقه خود) و ارائه نقد در قالب نقد هنری، تسلط دارد و توانایی طرح مسائل گسترده تر تخصصی در حاشیه عکس را یافته است.

منتقد راهنما سطح 1 منتقدی که ضمن دارا بودن مهارت های لازم جهت نقد عکس در سطح فراگیر، توانایی مشارکت در آموزش نقد به دیگر کاربران را داشته باشد.

منتقد راهنما سطح 2 منتقدی که ضمن دارا بودن مهارت های لازم جهت نقد عکس در سطح فراگیر و توانایی مشارکت در آموزش نقد، توانایی مشارکت در طراحی بسته ها و بخش های آموزشی را داشته باشد.

منتقد همراه آخرین مرحله از سلسله مراتب ارتقاء وضعیت کاربری در فتوریویو به این گروه ختم می شود. منتقدی که پس از طی تمامی مراحل نقد در فتوریویو، در پی ارائه راه کارهای جدید جهت انتقال دانسته های خود به علاقمندان عرصه نقد هنری است.