نقدها در بخش آموزش فتوریویو در گروه های "ساده"؛ "پایه"؛ "جامع" و فراگیر" تقسیم بندی میشوند: 

                نقد ساده
 

نقد ساده نقدي است كه حاوي درك شخصي منتقد از عكس است.

اين نقد فاقد اطلاعات فني و علمي قابل توجه در مورد عكس بوده و صرفا بيانگر برداشت منتقد از تصوير است.

اين نوع نقد معمولا حاوي ارزيابي شخصي منتقد از عكس است.     نقد پایه 

نقد پایه به نقدي اطلاق می شود كه يا از نظر فرم و يا از نظر محتوا عكس را مورد بررسي فني و علمي قرار داده باشد. اين نقد الزاما شامل ارزيابي عكس نيست. دامنه بحث و بررسی در این نقد نیز از دایره عناصر و مفاهیم مشهود در ثبت فراتر نمی رود.

 


           نقد جامع     

نقد جامع از حيطه عكس مورد نقد فراتر نمي رود و اختصاصا به بررسي عكس مورد نقد محدود مي گردد. در این گروه، هم فرم و هم محتوای عکس، مورد مطالعه و نقد و بررسی قرار می گیرند.
                   نقد فراگیر

نقد فراگير، فراتر از چهارچوب عكس به زمينه هاي اجتماعي، تاريخي، روانشانسي و ...عكس وارد مي شود.