Help-Review-Treasure-Key


 "گنجینه نقد" مجموعه ای است که از حاصل هنر نگاه فراهم آمده است. هنر نگاه هنرمندان عکاس و منتقدین هنرمند.

این بخش دربرگیرنده مجموعه عکس ها و نقدهایی است که در فتوریویو گردآمده است.

    هدف از طراحی این بخش، فراهم نمودن گنجینه ای است برای آنانکه علاقه مندند سرمایه نگاه خود را افزایش دهند تا خود نیز گوهری بر زیبایی ها، هر کجا که باشد - شاید دنیای درون -،بیفزایند.


     راهنمای سریع "گنجینه نقد"

         اگر مایل هستید عکس و یا نقد شما در "گنجینه نقد" فتوریویو قرار گیرد:

          "عکس" خود را برای نقد به فتوریویو ارسال کنید. (enlightenedراهنمای ارسال عکس)

          " نقد " خود را برای بررسی و نقد به فتوریویو ارسال کنید. (enlightened راهنمای ارسال نقد)

          و اگر می خواهید نقدی سختگیرانه را بر روی نقد یا عکس خود تجربه کنید آن را به "کوره نقد" بیاندزید. (enlightenedراهنمای بخش "کوره نقد")