نام کتاب: نقدِ هنر
 
نویسنده: تری برت
 
مترجم: کامران غبرایی 


تهیه و گردآوری: کلبه ی نقد عکس- فتوریویو


به کوشش: سارا مرادی پور
 1.مهمترین کنش منتقد تفسیر است، چون پس از شناخت درست یک اثر هنری، داوری درباره ی آن آسان و شاید غیر ضروری می شود.
داوری بدون تفسیر ، به اثر هنری التزام نخواهد داشت و احتمالا برای خواننده هم نامعتبر خواهد بود..(ص-23)

2.تفسیر یک اثر هنری مصادف با تولید معنا است.(ص- 24)

3. تکثر نقد یا گوناگونی گفتار از پدیده های خوشایند نقد هنر معاصر است.(ص-24)

4.منتقدان،در کنارهنر،خود نقد را هم نقد می کنند؛خود نقد را هم می توان و باید نقد کرد.(ص- 25)