"کریستوفر نایت"
دوست ندارم نقدی که می نویسم تنها ترجمان نیت های نهفته هنرمند برای مخاطبین اثر باشد!


جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 3 از 3 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

ایده جالب ولی تکراری است. ثبت در بیان یکی از مشکلات روانی دامنگیر زندگی روزمره در بسیاری از جوامع که منتج به دو یا چند شخصیتی شدن انسانها می گردد، فرم را به خدمت گرفته است. شاخص هایی مانند...

ثبت ار انرژی انفجاری حاصل از خطوط متحدالامرکز بهره زیادی می برد. چشمه این خطوط که منطبق بر چشمه پرسپکتیو ثبت است در مکانی فرضی در دل آسمان جای دارد. با توجه به روشن تر بودن مرکز این پرسپکتیو نسبت به ...

طبیعت موجود در تصویر از سه نوع بافت متفاوت بهره می برد. بافت دیواره پوشیده شده از ریشه هایی كه از خطوط آزاد، شكسته و درهم تشكیل شده و تداعی گر آشفتگی است (وقتی به مكان عكس- "دینور"- فكر می كنم; برایم یادآور مصائب و ...