"هانس گئورگ گارامر"
تفسیر کردن به منزله کلام بخشیدن به نشانه هایی است که خود از سخن گفتن عاجزند!


جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 3 از 3 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

...این همه بیش از آن که عکس را تعریف کنند آنرا تضعیف خواهند کرد. سوژه ای که آنقدر در صفحات ادبیات گفتاری و نوشتاریمان در زیر بار غم فرسوده شد که دیگر رنگ باخته و نخ نما شده است. سوژه ای که تکرار هزاران باره ی آن بیش از هر چیز بیننده را ترغیب می کند تا برچسب - نوستالژی - را بی درنگ بر آن بچسباند و بی هیچ عنایتی از کنارش گذر کند. و با این همه چه چیز عکاس را وا داشته تا این روایت هزار باره را صحنه آرایی و باز تکرار کند؟ در پاسخ به این پرسش، ...

... فرم، آنچنان استیلایی بر ثبت دارد که به اعتقاد من خود به تنهایی تکافوی معنا را می کند. ربابه سلیمانی با چینش این صحنه توانسته است انرژی و هیجان بسیار بالایی را در عکس خود ایجاد کند و از آن زیباتر این که توانسته است آن انرژی را به شدت سرکوب کند! از منظر پویا شناسی، القای چنین اثری به ذهن مخاطب در قالب یک عکس - هر چند متهم به اغراق خواهم شد - اما -شگفت انگیز - است. اجازه دهید برای تبرئه ی خود آنچه را در فرم عکس دیدم به شما نیز نشان دهم...

...عکاس توانسته است با به کارگیری حداکثر فاصله ی کانونی لنز 70 - 200 ، و گشودن دهانه ی دیافراگمِ لنز تا آخرین میزان ممکن (3.2) ، عمق میدان کمی را در عکس ایجاد و سوژه را به خوبی برجسته کند... تازه به خودم آمدم که شاهد یک پرتره ساده نیستم! توضیحات عکس را خواندم... دیدم چقدر ناجور وارد نقد عکس شدم! چه باید می گفتم از اینکه چهره ی سختی کشیده اش را به سان اُبژه ای برای عکاسی تحلیل کرده بودم؟! آن هم زمانی که فکوس عکس بر روی چشمها کامل بود؟! میان دو نگاه... نگاه عکاسی که درد رامی فهمد و نگاه کارگری که درد را معنا می کند من مانده بودم و شریط خوب نوری برای عکس!...