"باربارا گروکر"
ساخت معنا شکلی ثابت ندارد و با هر تماشاگر تغییر می کند!


جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 10 از 11 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

در تبیین فرم؛در هم تنیدگی انگشتان دو دست با بهره ای که ازخطوط انگشتان در راستای افق با همراهی اثر کادر افقی برده است، در تصویر نمودن آرامش حاصل از این خطوط با توجه به ...

ثبت که با حذف زوائد گرایش یادی به مینیمالیسم دارد، از انرژی انفجاری حاصل از خطوط آزاد متحدالامرکز در القای هیجان به بیننده سود می برد. قرار گرفتن نقطه دیدگانی قوی حاصل از فرم بدن فرد در نقطه طلایی در کادربندی که - با قرار دادن ابژه اصلی در یک سوم راست تصویر از ترکیبی کلاسیک برخوردار است، در ...

ثبت از ترکیب و کادربندی استواری برخوردار است و ضمن بهره بردن از اصول کلاسیک در جایگیری المانها در توزیع وزن بصری مناسب و بهره بردن از نقاط طلایی، در بیان محتوا، فرم را در خدمت می گیرد. شاخص ترین ویژگی این ثبت به نظر من، هنر عکاس در برجسته سازی ابژه اصلی - که همانا کارگر معدن است - با بهر گیری از تکنیک نامتجانس و دور از انتظار...

به گونه ای که با حذف پس زمینه بیننده را با شبکه مسطح سبد مانندی از میلگردها ، و با کمک پرسپکتیو پس زمینه، با تونلی از میلگردهای در هم تنیده مواجه می نماید. ثبت در حالی به سبب بهره مندی از خطوط آزاد متحدالامرکز حاصل از میلگردها، از انرژی انفجاری حاصل از این خطوط بهره می برد که این انرژی، به علت ...

ثبت که در کادری مربعی به تصویر کشیده شده است از توازن و ایستایی این شکل هندسی بهره شایسته ای برده است. چنانچه کادر را در راستای افق از محل اتصال لوزی های کاشیکاری سمت چپ کادر؛ و نیز در راستای عمود از حد فاصل فضای کاشیکاری شده طرفین تقسیم کنیم، به نُه شکل ...

کادربندی و استفاده از نقاط طلایی هوشمندانه صورت پذیرفته است. اما به نظر من با توجه به اینکه بخش عمده ای از فضای سمت چپ کادر از...

این ثبت به ویژه از این وجه که هر دو جنسیت دختر و پسر را دوشادوش هم در محکمه وجدان عدالت اجتماعی در پیشگاه چشم مخاطب در موضع تظلم و دادخواهی، قرار...

حالت فیزیکی فرد سمت راست با توجه به فرم لبها و گونه ها که حاکی از تحمل فشار زیاد است، عینک برجسته و گرفتن میانه چکش آهنین در دست در حال حرکت که نشان از تلاش برای غلبه بر ...

سوژه جالبی را در بیان تناقض دو مؤلفه اجتماعی برگزیده اید. کفش در فرهنگ ما از دیرباز نمادی از تشخص،تموّل و گرانمایگی مرده می شده است.(دوست به سر می نگرد و دشمن به کفش) دست که نمادی از...

ثبت تاثر برانگیزی را ارائه نموده اید. كادر عمودی در راستای قطر بالارو، به دو قسمت، كه در راست تیره و در چپ روشن تر است تقسیم گردیده است. خواهر بزرگتر بخش قابل توجهی از ...