"رنه دیکارد"
چرا باید آنچه را از آن بدمان می آید عمومیت بدهیم؟!


جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 5 از 5 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

به نظر می رسد اگر ابژه اصلی - کودک - در نقطه مرگ بصری، قرار نمی گرفت،ثبت از انرژی دوایر تو در تو، بهره شایسته تری می برد. بعنوان مثال اگر ثبت را با انحراف 20 تا 30 درجه در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانیم، و اندکی به ضلع چپ نزدیک تر کنیم در اینصورت با ایجاد عاملی جهت برهم زدت تعادل، با انحراف از مرکز ثقل کادر، انرژی ...

کادربندی و ترکیب مناسب صورت گرفته است.کنتراست رنگمایه مناسب است ولی نور در قسمت چپ تصویر اور شده است. ظاهراً کودکان به سوژه ای بیرون اتاقک نگاه می کنند که توجهشان را بیش از عکاس جلب نموده است. تکیه کودک سمت راست به...

به تصویر کشیدن بی تابی کودک با قرار دادن آن در جایگاه عقربه های ساعت با همراهی فرمهای فیزیکی بدن کودک که در جهت عقربه های ساعت از بیتابی تا خواب پیش می روند در کنار...

المانهای مهم موجود در ثبت که عبارتند از: 1- کودک: در بیان معصومیت (و در برداشتی دیگر نادانی و دانش کم) 2- تاریکی: در بیان جهل، گم گشتی و سرگشتگی...

تکنیک اصلی به کار رفته در این ثبت کنتراست است که در بافت و رنگمایه و پرنقشی و سادگی و حرکت و سکون تصویر شده است. نقش آجرهای دیوار که ترکیبی یکنواخت و ملال آور را تداعی می کند نشانی از یکنواختی زندگی روزمره و خشونت بافت آن دارد. این هارمونی ملال آور ...