"باربارا گروکر"
ساخت معنا شکلی ثابت ندارد و با هر تماشاگر تغییر می کند!